For regioner

● Afklaring af forureningsrisiko for grundvand, recipienter og arealanvendelse

● Projektering og udførelse af afværgetiltag

 

For kommuner

● Rabatjordsklassificering

● Forureningsundersøgelser af børnehaver, lossepladser og andre kommunale arealer

● Regulativer, procedurer m.v. indenfor miljøområdet

● Styring af afværgeanlæg

 

For virksomheder og private

● Forureningsundersøgelser i forbindelse med byggeri, anlæg og jordflytning

● Forureningsundersøgelser med henblik på ændringer i forureningskortlægningsstatus

● Forureningsundersøgelser i forbindelse med ændret arealanvendelse (§8)